Αρχή λειτουργίας της λοβωτής αντλίας

Οι περιστρεφόμενοι λοβοί Nakakin λειτουργούν βάσει της αρχής της θετικής μετατόπισης. Οι δύο λοβοί κινούνται σε παράλληλο άξονα και διευθύνονται από μια συγχρονισμένη μετάδοση και περιστρέφονται κατά την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν αγγίζουν το ένα το άλλο, ούτε το περίβλημα. Η σφράγιση των θαλάμων που μεταφέρει το προϊόν λειτουργεί μόνο από το διάκενο μεταξύ του περιβλήματος και του λοβού, που θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Η μεταφορά λαμβάνει χώρα απαλά και με χαμηλό παλμό. Ακόμη και στερεά μπορούν να μεταφέρονται από μια αντλία λοβών.