Regulamin/informacje prawne

Nakakin Co., Ltd.

Siedziba główna

Nakakin Co., Ltd.

3-4-18 Kigawa-higashi

Yodogawa

Osaka 573-0137

JAPONIA

Dyrektor główny/zarządzający/ prezes: Takuji Enomoto

Rejestr: 1200-01-057333

Organ kontrolny: Sąd Rejestrowy w Osace, Japonia (Court of Registry Osaka, Japan)

 

Odział ds. pomp

Nakakin Co., Ltd.

2-10-5 Kasuga Kitamachi

Hirakata

Osaka 573-0137

JAPONIA

Tel.: +81-72-859-8948

Adres e-mail: info [AT] nakakinpump [DOT] com

URL: www.nakakinpump.com

 

Fabryka

Nakakin Co., Ltd.

2-15-8 Kasugano

Hirakata

Osaka 573-0131

JAPONIA

 

Siedziba w Europie/Spółka zależna w Europie

Nakakin Co., Ltd. Europe Office (Representative Office)

Mergenthalerallee 77

65760 Eschborn

NIEMCY

Osoba reprezentująca:

Pan Yoichiro Ashida

NIP:

USt-ID-Nr.: DE282419271

Organ kontrolny: Sąd Rejestrowy w Berlinie (Court of Registry, Berlin)

Kontakt:

Tel.: +49 (0)6196-2023-600

Fax: +49 (0)6196-2023-795

Adres e-mail: info [AT] nakakin [DOT] eu

URL: www.nakakin.eu

 

Klauzula:

Odpowiedzialność za treści

Operator niniejszej witryny internetowej dołożył najlepszych starań w procesie jej przygotowania, jednakże nie przyjmuje odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych na niej informacji. Niniejszym wyraźnie wyłącza się odpowiedzialność operatora za szkody materialne i niematerialne wynikłe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych na niej informacji, w tym informacji niekompletnych lub niepoprawnych. Wszystkie przedstawione oferty mogą ulec zmianie i nie mają wiążącego charakteru. Operator wyraźnie zastrzega prawo zmiany, uzupełnienia lub usunięcia całości lub części oferty bez uprzedzenia oraz prawo czasowego wstrzymania lub stałego wycofania oferty. Operator ponosi odpowiedzialność zgodnie z odnośnymi przepisami prawa za zamieszczone na niniejszej witrynie treści własne. Operator nie jest zobowiązany do monitorowania informacji zamieszczonych lub przekazywanych na ww. witrynie, ani analizy tych informacji pod kątem ewentualnego wyczerpywania przez nie przesłanek niezgodności z prawem.

 

Odpowiedzialność za linki i odnośniki

Niniejsza witryna może zawierać linki lub odniesienia do witryn osób trzecich pozostających poza kontrolą operatora. W związku z powyższym operator nie przyjmuje odpowiedzialności za treści bezpośrednio lub pośrednio zalinkowane na niniejszej witrynie, lub do których niniejsza witryna zawiera odniesienia. Za treść takiej witryny wyłączną odpowiedzialność ponosi operator zalinkowanej witryny lub witryny, do której niniejsza witryna zawiera odniesienie. Operator będzie usuwać linki lub odniesienia do witryn zamieszczających niezgodne z prawem treści bezzwłocznie po podjęciu stosownej informacji i w najszybszym realnie możliwym terminie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za posty lub wiadomości zamieszczone przez użytkowników forów dyskusyjnych, w księgach gości lub na listach mailingowych w obrębie niniejszej witryny.

 

Prawa autorskie

Treści i utwory autorstwa operatora lub jego pracowników są objęte prawami autorskimi zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o prawach autorskich a także ewentualnie przepisami z zakresu praw autorskich obowiązujących w innych krajach. Operator zastrzega całość praw do ww. treści i utworów. Ich wykorzystanie, reprodukcja, edycja, dystrybucja na wszelkich polach eksploatacji zostają niniejszym wyraźnie zabronione, z wyjątkiem przypadków, w których operator lub autor wyrazili na powyższe uprzednią pisemną zgodę. Ściąganie i kopiowanie niniejszej witryny dozwolone jest wyłączne na potrzeby prywatne, niekomercyjne. W zakresie w jakim treści lub utwory na niniejszej witrynie zostały opracowane przez osoby trzecie, takie treści i utwory zostaną opatrzone stosowną adnotacją i będą przedmiotem praw autorskich danych osób trzecich. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na niniejszej witrynie chronione są odnośnymi przepisami prawa i należą do ich właścicieli (posiadających zgłoszenie odnośnego znaku – jeśli ma to zastosowanie). [Treści i utwory zawarte na tej stronie są objęte prawami autorskimi zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o prawach autorskich. Kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja lub każda inna forma przetwarzania tych materiałów wykraczające poza zakres praw autorskich wymaga pisemnej zgody ich autora lub twórcy.]